Natječaji za radna mjesta

Natječaj - ravnatelj/ica

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec od 30.12.2013. Klasa: 003-05/13-02/11, Urbroj: 238-32-69-13-01 te Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec od 8. 11. 2014. godine Klasa: 003-05/14-02/29, Urbroj: 238/32-69-04-14-01, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec dana 18. siječnja 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

- odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

- ima stručne i organizacijske sposobnosti,

- nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana)

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

5. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

6. uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od početka natječaja izdano kod nadležnog suda

7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

8. životopis.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od objave u javnom glasilu.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za ravnatelja“.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Maja Novosel

Klasa: 112-01/18-01/04

Urbroj: 238/32-69-04-19-7Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate