Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Vrbovec omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

 

Dječji vrtić Vrbovec, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 

- putem službene web stranice Vrtića:

  • informacije o aktivnostima Vrtića
  • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
  • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić

- neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
  • dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama službeniku za informiranje, u tajništvo Vrtića.

 

Zahtjev za pristup informacijama

podnosi se:

 

- pisanim putem:

na adresu Vrtića:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12a

10340 Vrbovec

 

- putem elektroničke pošte na adresu: dv-vrbovec@zg.t-com.hr

 

usmenim putem:

osobno u tajništvu Vrtića svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

ili telefonom na broj: 01 2791-349.

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

 

Dječji vrtić Vrbovec ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Dječji vrtić Vrbovec može ograničiti pristup informaciji:

1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;

2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;

4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

5) ako je informacija u postupku izrade unutar Dječjeg vrtića Vrbovec, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;

6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,

7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

Dječji vrtić Vrbovec može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup iz navedenih razloga postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe jednom od navedenih ograničenja, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je Dječji vrtić Vrbovec ograničio pravo na pristup informaciji.

  

 

Dječji vrtić Vrbovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 15/14).

Zahtjev za pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Godišnje izvješće za 2019. godinu
Tagovi:

Novosti