Natječaj odgojitelj/ica - predškola

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 24. sjednici održanoj 15. studenoga 2022. godine Odluku o raspisivanju

 

PONOVLJENOG NATJEČAJA

 

za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica

na određeno puno radno vrijeme, rad u programu predškole i zamjene 

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-        dokaz o stručnoj spremi,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,

-        dokaz o državljanstvu,

-        dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja: Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, Potvrda Centra za socijalnu skrb da nisu izrečene mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta,

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

-        životopis.

 

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, provođenje obveznog programa predškole za djecu koja nisu upisana u redovni program vrtića u Preseki i Rakovcu te ispomoć i zamjena u redovnim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Vrbovec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja će se objaviti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vrbovec.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

 

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

 

„Za natječaj za odgojitelja/icu - predškola“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

U Vrbovcu, 15.11.2022. godine

 

KLASA: 112-01/22-01/10

URBROJ: 238-32-69-01-22-7

Tagovi:

Novosti