Odgojtelj, neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 6. (elektroničkoj) sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

 

za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj

na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-        dokaz o stručnoj spremi,

-        dokaz o državljanstvu,

-        dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja: Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i Potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da nisu izrečene mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta,

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

-        životopis.

-        Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

            Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja suglasni su da Dječji vrtić Vrbovec, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti i pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka od 27. travnja 2016. godine i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su dobrom voljom kandidata te se smatra da je kandidat prijavom na natječaj dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka i da daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude izabran za zasnivanje radnog odnosa, objavi na mrežnoj stranici Vrtića te da se o istom obavijeste kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

 

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec s naznakom:

 

„Za natječaj za odgojitelja/icu – neodređeno vrijeme“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

U Vrbovcu, 16. kolovoza 2023. godine

 

KLASA: 112-01/23-01/09

URBROJ: 238-32-69-01-23-2

Tagovi:

Novosti