Pomoćnik/ica za djecu s teškoćama u razvoju

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 7. sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

 

za radno mjesto: pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj

na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-        dokaz o stručnoj spremi,

-        dokaz o državljanstvu,

-        dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13,  98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja: Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i Potvrda Zavoda za socijalni rad da nije izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite,

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

-        životopis.

 

Opis poslova: boravak s djetetom s teškoćama u razvoju, preuzimanje i predaja djeteta odgojiteljima odnosno roditeljima, poslovi njege i skrbi, briga o odgovarajućoj skrbi za dijete, presvlačenje djeteta, pomoć kod prijema i raspodjele obroka te pri samom obroku te pomoć u održavanju higijene i dezinficiranju igračaka i opreme.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja suglasni su da Dječji vrtić Vrbovec, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti i pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka od 27. travnja 2016. godine i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su dobrom voljom kandidata te se smatra da je kandidat prijavom na natječaj dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka i da daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude izabran za zasnivanje radnog odnosa, objavi na mrežnoj stranici Vrtića te da se o istom obavijeste kandidati prijavljeni na natječaj.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

 

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

 

„Za natječaj za pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

 

U Vrbovcu, 1. rujna 2023. godine

KLASA: 112-01/23-01/12

URBROJ: 238-32-69-01-23-1

Tagovi:

Novosti