Natječaj odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 7. sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

 

za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica

na određeno puno radno vrijeme, rad u programu predškole i zamjene 

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-        dokaz o stručnoj spremi,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,

-        dokaz o državljanstvu,

-        dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja: Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, Potvrda Zavoda za socijalni rad da nisu izrečene mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta,

-        dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

-        životopis.

 

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, provođenje obveznog programa predškole za djecu koja nisu upisana u redovni program vrtića u Preseki i Rakovcu te ispomoć i zamjena u redovnim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja suglasni su da Dječji vrtić Vrbovec, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti i pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka od 27. travnja 2016. godine i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su dobrom voljom kandidata te se smatra da je kandidat prijavom na natječaj dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka i da daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude izabran za zasnivanje radnog odnosa, objavi na mrežnoj stranici Vrtića te da se o istom obavijeste kandidati prijavljeni na natječaj.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

 

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

 

„Za natječaj za odgojitelja/icu - predškola“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

U Vrbovcu, 5.9.2023. godine

 

KLASA: 112-01/23-01/11

URBROJ: 238-32-69-01-23-2

Tagovi:

Novosti